Regulamin sklepu internetowego zestawywiniarskie.pl z dnia 25.05.2018 r. (zwany dalej Regulaminem)

Sklep internetowy zestawywiniarskie.pl jest prowadzony przez Martę Pikor posiadającą zarejestrowaną działalność gospodarczą pod firmą IMATRA Marta Pikor ul. Lubelska 56, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP: 872-193-55-93 REGON: 180594445, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwaną dalej Sklepem).

Dane kontaktowe Sklepu:
a) e-mail: sklep@imatra.pl
b) tel.: 535699324

§ 1
DEFINICJE

Niżej wymienionym pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
a) Dni robocze - dni niebędące sobotami ani dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90),
b) Karta produktu - zakładka na stronie internetowej Sklepu dedykowana konkretnemu produktowi znajdującemu się w asortymencie Sklepu i zawierająca dokładną specyfikację produktu oraz cenę jednostkową (cena wskazana w Karcie produktu nie obejmuje kosztów dostawy, które zostaną zdefiniowane po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy, sposobu płatności oraz miejsca dostawy),
c) Klient - osoba fizyczna z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, ale dysponująca zdolnością do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie,
d) Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (stosownie do treści art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny- Dz. U. z 2016 r., poz. 380 - zwanej dalej Kodeksem cywilnym),
e) Koszyk - funkcjonalność strony internetowej Sklepu, z pomocą której Klient dokonuje zakupu produktów w Sklepie, umożliwiająca podgląd i modyfikację złożonego zamówienia, w szczególności w zakresie ilości zamawianych produktów,
f) Moje Konto - utworzone przez Klienta przy pomocy formularza rejestracyjnego konto w Sklepie.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień przez Klientów na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu, dostarczania zamówionych produktów, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży produktów oraz kosztów dostawy, odstępowania od umowy sprzedaży przez Konsumentów oraz składania reklamacji przez Klientów i ich rozpatrywania przez Sklep.
2. Do korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu produktów oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe (w szczególności laptop, notebook, tablet, PC) z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Safari, Internet Explorer.
b) aktywne konto poczty elektronicznej.
3. Klient przed złożeniem zamówienia lub założeniem Mojego Konta zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
4. Sklep ma obowiązek dostarczać Klientom zamówione produkty w stanie wolnym od wad.

§ 3
ZAKŁADANIE, UZUPEŁNIENIE I USUWANIE MOJEGO KONTA

1. W celu założenia Mojego Konta, Klient wypełnia formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, aktywny adres e-mail oraz hasło do tworzonego Mojego Konta składające się z minimum 5 znaków, a także akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym, na etapie zakładania i uzupełniania Mojego Konta, danych osobowych w zakresie niezbędnym do założenia i dalszego użytkowania Mojego Konta oraz realizacji zamówień oraz do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunków prawnych mogących powstać między Sklepem a Klientem w związku z realizacją zamówień składanych przez Klienta (stosownie do treści art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 - zwanej dalej u.ś.e.).
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w § 3 ust. 1 Regulaminu jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie Mojego Konta.
3. Utworzenie Mojego Konta przez Klienta jest nieodpłatne.
4. Po utworzeniu Mojego Konta logowanie do Mojego Konta następuje przy użyciu danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
5. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych służących mu do logowania do Mojego Konta.
6. Po utworzeniu Mojego Konta Klient może uzupełnić swoje dane osobowe podane przy zakładaniu Konta uzupełniając formularz rejestracyjny o numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, adres, dane do faktur, jeżeli w związku z realizacją zamówień Klient będzie domagał się wystawienia faktur, datę urodzenia i płeć.
7. W celu usunięcia Mojego Konta należy wysłać wiadomość elektroniczną z adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym przez Klienta na adres e-mail sklep@imatra.pl z żądaniem usunięcia Mojego Konta lub skorzystać z odpowiedniej funkcjonalności w panelu Mojego Konta.

§ 4
INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Informacje o produktach znajdujących się w asortymencie Sklepu umieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu są nowe.
3. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu:
a) zawierają podatek VAT
b) wyrażone są w złotych polskich
c) nie obejmują kosztów dostawy produktu (koszty dostawy uzależnione są od sposobu dostarczenia produktu, sposobu uiszczenia ceny sprzedaży i kosztów dostawy przez Klienta oraz tego czy miejsce dostawy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i kosztów dostawy wskazanych na stronie internetowej Sklepu. Uprawnienie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na łączny koszt realizacji zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub kosztów dostawy.
5. Sklep jest uprawniony do określenia maksymalnej liczby sztuk danego produktu, która może być objęta jednym zamówieniem.

§ 5
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez cały tydzień 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.zestawywiniarskie.pl Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.
2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:
a) wybrać kliknięciem produkt znajdujący się w asortymencie Sklepu i dodać produkt do Koszyka,
b) zalogować się do Mojego Konta lub skorzystać z opcji złożenia zamówienia bez zakładania Mojego Konta,
c) wskazać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma zostać dostarczony produkt, a także aktywny adres e-mail oraz podać telefon kontaktowy w sprawie odbioru zamówienia,
d) wskazać dane do faktury VAT w przypadku, gdy są one inne niż dane do odbioru zamówienia podane zgodnie z § 5 ust. 2 lit. d) Regulaminu i jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT,
e) wybrać sposób dostawy i formę płatności (po wyborze sposobu dostawy oraz formy płatności w Koszyku pojawi się informacja o kosztach dostawy i sumie ceny zamawianego produktu oraz kosztu dostawy),
f) kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”
3. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zakładaniu Mojego Konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania przez Sklep zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia będzie możliwa, na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zakładaniu Mojego Konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta, zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie przez Sklep wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest równoznaczne z przyjęciem przez Sklep oferty wskazanej w § 5 ust. 1 Regulaminu i zawarciem umowy sprzedaży z Klientem.
4. Jeżeli zamówiony przez Klienta produkt jest niedostępny lub Sklep nie będzie mógł zrealizować zamówienia z innej przyczyny na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zakładaniu Mojego Konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z informacją o braku możliwości zrealizowania złożonego zamówienia.

§ 6
ZMIANA ZAMÓWIENIA

1. Po zawarciu umowy sprzedaży z Klientem, Klient może zmienić złożone zamówienie do momentu przygotowania zamówionych produktów do odbioru osobistego przez Klienta lub do wysyłki.
2. Zmiana zamówienia wymaga kontaktu ze Sklepem drogą elektroniczną lub telefoniczną.
3. Zmiana zamówienia może dotyczyć ilości zamówionych produktów oraz danych określonych w § 5 ust. 2 lit. c) oraz d).

§ 7
DOSTAWA I SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Składając zamówienie i dokonując wyboru sposobu dostawy stosownie do treści § 5 ust. 2 lit. e) Regulaminu Klient może wybrać w Koszyku jedną z następujących opcji:
a) przesyłka kurierska DPD - (koszt dostawy: 12 zł w przypadku przedpłaty, 19 zł w przypadku płatności przy odbiorze)
c) odbiór osobisty w Sklepie Internetowym zestawywiniarskie.pl przy ul. Lubelskiej 56, 36-050 Sokołów Młp.) (sposób płatności wyłącznie przedpłata - koszt dostawy 0 zł).
2. Składając zamówienie i dokonując wyboru sposobu płatności stosownie do treści § 5 ust. 2 lit. e) Regulaminu Klient może wybrać w Koszyku jedną z następujących opcji:
a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu,
b) przelew na rachunek bankowy Sklepu za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24, płatności poprzez Przelewy24 realizowane są przez firmę DialCom24 sp. z o.o. zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.przelewy24.pl,
c) płatność przy odbiorze.
3. Koszty dostawy wskazane w § 7 ust. 1 i 3 Regulaminu dotyczą dostaw z miejscem dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o wadze paczki  do 30 kg. Większe ilości wyceniane są indywidualnie.
4. Klient może zamówić produkty z miejscem dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tylko w przypadku wybrania jako formy płatności jednego ze sposobów określonych w § 7 ust. 2 lit. a) - b) Regulaminu.
5. Dostawa zamówionych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizowana jest przy pomocy firmy kurierskiej DPD a koszt dostawy wyceniany jest indywidualnie w zależności od ilości i wagi zamówionych produktów oraz kraju wysyłki.

§ 8
TERMIN PŁATNOŚCI I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Klient jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży zamówionych produktów oraz koszty dostawy:
a) w przypadku wyboru płatności przy odbiorze - z chwilą odbioru zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską DPD albo z chwilą odbioru w siedzibie sklepu przy ul. Lubelskiej 56, 36-050 Sokołów Młp,
b) w przypadku wyboru któregokolwiek ze sposobów płatności określonych w § 7 ust. 2 lit. a) - b) Regulaminu - niezwłocznie po otrzymaniu od Sklepu wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. Termin realizacji zamówienia:
a) wynosi 1-2 Dni robocze w przypadku przesyłki kurierskiej DPD,.
d) jest zróżnicowany w zależności od kraju docelowego dostawy, w przypadku dostawy zamówionych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie każdorazowo uzgadniany z Klientem przed złożeniem zamówienia (więcej informacji na temat terminów dostawy przy zamówieniach z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć na stronie DPD
3. Terminy realizacji zamówienia wskazane w § 8 ust. 2 Regulaminu rozpoczynają bieg z chwilą wysłania przez Sklep wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (w przypadku płatności przy odbiorze) lub z chwilą uiszczenia przez Klienta ceny sprzedaży zamówionych produktów oraz kosztów dostawy (w przypadku którejkolwiek z płatności określonych w § 7 ust. 2 lit. a) - b) Regulaminu lub dostawy z miejscem dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
4. Wraz z produktem Klientowi zostanie dostarczony pisemny dowód zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem.
5. Jeżeli po upływie 5 dni kalendarzowych Klient nie dokona zapłaty za zamówione produkty Sklep prześle wiadomość elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zakładaniu Mojego Konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta z pytaniem czy Klient nadal jest zainteresowany zamówieniem. Jeżeli w ciągu 3 dni od wysłania wiadomości Klient nie dokona płatności za zamówienie Sklep uzna je za anulowane.

§ 9
REKLAMACJE

1. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedanych Klientowi produktów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. W celu zgłoszenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt na adres Sklepu (IMATRA Marta Pikor, ul. Lubelska 56, 36-050 Sokołów Młp.) wraz z dowodem zakupu produktu i formularzem reklamacji zawierającym opis wady. Wzór formularza znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
3. Sklep rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od daty zgłoszenia reklamacji.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie wymieni produkt na wolny od wad lub wadę usunie i dostarczy produkt Klientowi na własny koszt. Nie ogranicza to możliwości skorzystania przez Klienta z uprawnień wskazanych w art. 560 Kodeksu cywilnego.
5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży z powodu wady produktu, Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Sklep dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU

1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem jest uprawniony do odstąpienia od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie zamówionego produktu lub w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie zamówionego produktu.
2. W przypadku, gdy po uprzednich uzgodnieniach zamówione przez Klienta produkty będą dostarczane osobno lub partiami termin 14-dniowy opisany w § 10 ust. 1 Regulaminu biegnie od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego zamówionego produktu lub ostatniej zamówionej partii produktów bądź w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie ostatniego zamówionego produktu lub ostatniej zamówionej partii produktów.
3. Do zachowania terminu wskazanego w § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu wystarczy, że przed jego upływem Konsument wyśle do Sklepu informacje o wykonaniu przysługującego prawa do odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie od umowy następuje w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego Sklepowi przez Konsumenta, w szczególności za pomocą poczty. Konsument składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy może posłużyć się wzorem formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostawy zamówionego produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Sklep dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient dokonując płatności. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.
6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem Konsumentowi otrzymanych od Konsumenta płatności do czasu zwrotu zamówionego przez Konsumenta produktu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania zamówionego produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać zamówiony produkt Sklepowi, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Termin wskazany w zdaniu poprzednim jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Konsument odeśle zamówiony produkt (adres Sklepu: IMATRA Marta Pikor, ul. Lubelska 56, 36-050 Sokołów Młp.).
8. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego produktu.
9. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy, ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości zamówionego produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§11
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Sklep informuje, że w przypadku powstania sporu dotyczącego umowy sprzedaży produktu zawartej przez Konsumenta ze Sklepem, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności:
a) Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji w celu polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sklepem,
b) Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego w celu rozstrzygnięcia sporu powstałego między Sklepem, a Konsumentem,
c) Konsument może przy rozwiązywaniu ewentualnych sporów ze Sklepem korzystać z pomocy właściwego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
d) informacje przydatne do rozwiązywania sporów powstałych ze Sklepem Konsument może uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz na bezpłatnej Infolinii Konsumenckiej pod numerem telefonu 801 440 220,
e) Konsument jest uprawniony do skorzystania z możliwości rozwiązywania sporów ze Sklepem za pośrednictwem unijnej platformy elektronicznej (ODR).

§ 12
DANE OSOBOWE

1. Klienci przy składaniu zamówienia w Sklepie wyrażają dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych określonych w § 3 ust. 1 i 6 Regulaminu oraz w § 5 ust. 2 Regulaminu w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunków prawnych powstających między Sklepem a Klientem w związku z realizacją zamówień składanych przez Klienta (stosownie do treści art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dalej zwana u.ś.e.). Przetwarzanie danych osobowych Klientów przez Sklep jest niezbędne do wykonywania umów sprzedaży zawieranych z Klientami.
2. Klient oświadcza, że dane osobowe określone w § 3 ust. 1 i 6 Regulaminu oraz w § 5 ust. 2 Regulaminu podawane Sklepowi stanowią jego dane osobowe.
3. Dane osobowe przekazywane przez Klientów przy zakładaniu i uzupełnianiu Mojego Konta lub składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta będą przetwarzane przez Sklep w celu świadczenia na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną, zawierania umów sprzedaży z Klientami i ich wykonywania, a w przypadku wyrażenia zgody określonej w § 13 ust. 1 Regulaminu także w celach marketingowych.
4. Dane osobowe Klientów przekazywane Sklepowi przechowywane są w bazie danych Sklepu i podlegają ochronie zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 - dalej zwana u.o.d.o.). Sklep może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 u.o.d.o., w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Sklepu usługi hostingowe, kurierskie, a w przypadku wyrażenia zgody określonej w § 13 ust. 1 Regulaminu także podmiotom świadczącym usługi marketingowe.
5. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sklep oraz żądania ich poprawiania lub usunięcia.
6. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych przez Sklep stosownie do treści art. 32 ust. 1 u.o.d.o.
7. Sklep na wniosek Klienta ma obowiązek poinformować Klienta o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzanych przez Sklep danych osobowych Klienta oraz udzielić informacji wskazanych w art. 33 ust. 1 u.o.d.o.
8. Administratorem danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie jest Sklep.

Bezpieczeństwo danych osobowych RODO

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO")

W związku ze zmianą przepisów, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych w firmie IMATRA Marta Pikor ul. Lubelska 56, 36-050 Sokołów Młp oraz o prawach, jakie przysługują Państwu w związku z rozpoczęciem obowiązywania nowych wytycznych.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administratorem Danych Osobowych jest firma IMATRA Marta Pikor z siedzibą przy ul. Lubelskej 56, 36-050 Sokołów Młp.zwanym dalej Sklepem. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane Osobowe, w myśl obowiązujących przepisów. Dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których są gromadzone oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Wyrażoną zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez Sklep mogą Państwo wycofać w każdym momencie.


ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Firma IMATRA Marta Pikor ul. Lubelska 56, 36-050 Sokołów Młp jako Administrator Danych Osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe pozyskane podczas procesu składania zamówień, niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, a w szczególności:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

CEL GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Jako Administrator Danych Osobowych zbieramy Państwa Dane osobowe
w następującym celu:

• zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności kompleksowej obsługi i realizacji zamówień (wysyłka zamówionych towarów, realizacja i rozliczenia płatności, obsługa reklamacji
i zwrotów )

• realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa niezbędnych do wystawiania
i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizowania dokumentów

• przeprowadzania akcji marketingowych, profilowania oraz przesyłania informacji handlowych (tylko w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych jednoznacznych zgód na takie działania)

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Administrator Danych Osobowych, firma IMATRA Marta Pikor ul. Lubelska 56, 36-050 Sokołów Młp może udostępniać dane osobowe następującym podmiotom trzecim, wyłącznie dla celów wskazanych powyżej, tylko w wybranych sytuacjach:

1. Podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych ma zawarte umowy powierzenia danych regulujące zasady współpracy w celu kompleksowej realizacji umowy sprzedaży (np. świadczenia kurierskie, informatyczne, marketingowe, finansowe) Podmioty te będą zobligowane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Państwa Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z Dokumentacją Ochrony Danych obowiązującą w firmie IMATRA Marta Pikor ul. Lubelska 56, 36-050 Sokołów Młp.

2. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.


TWOJE PRAWA

Szanowni Klienci,

przysługują Państwu następujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych:

- prawo żądania dostępu do Twoich Danych osobowych;
- prawo do sprostowania Danych osobowych;
- prawo do przenoszenia Danych osobowych;
- prawo do usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym");
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych;
- prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci praw zachęcamy do kontaktu wybraną drogą komunikacji.

§ 13
MARKETING I INFORMACJA HANDLOWA

1. Klienci składając zamówienie bez zakładania Mojego Konta lub zakładając Moje Konto mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych określonych w § 3 ust. 1 i 6 Regulaminu oraz w § 5 ust. 2 Regulaminu w celach marketingowych.
2. Klienci składając zamówienie bez zakładania Mojego Konta lub zakładając Moje Konto mogą wyrazić zgodę, stosownie do treści art. 10 ust. 2 u.ś.e., na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowych wiadomością sms lub na adres e-mail (wskazany przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta lub przy zakładaniu Mojego Konta) oraz na używanie przez Sklep telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z treścią art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Dz. U. z 2014 r., poz. 243).
3. Wyrażenie zgód określonych w § 13 ust. 1 i 2 jest dobrowolne i nie jest konieczne do składania zamówień w Sklepie.
4. Klient może w każdej chwili cofnąć zgody o których mowa w § 13 ust. 1 i 2 Regulaminu informując o tym Sklep.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego Regulaminu. O zmianie treści Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sklep na stronie głównej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Sklep zobowiązuje się utrzymać tę informację na stronie głównej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Moje Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2017 r